GRAĐANSKO PRAVO

Pravne usluge koje pružamo:

NEKRETNINE:
 • Ugovori o kupoprodaji
 • Ugovori o zakupu/najmu/koncesiji
 • Razvoj i financiranje projekata
 • Hotelski projekti  
 • Zaštita posjeda i vlasništva
 • Zemljišnoknjižno pravo  
 • Parnični postupci   
UGOVORI:
 • Trgovački ugovori
 • Ugovori građanskog prava
 • Sastav i sklapanje ugovora
 • Savjetovanje u vezi s pitanjima ugovornog prava  
 • Međunarodno ugovorno pravo
 • Međunarodno privatno pravo  
 • Parnični postupci i arbitraže    
 • Vlasničkopravni odnosi   
 • Zemljišnoknjižno pravo 
 • Pravo osiguranja 
 • Nasljedno pravo 
 • Športsko pravo 
 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima 
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda 
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava 
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima 
 • Zastupanje u ostalim parničnim postupcima